Primerané striedanie cvičení, hier a činností, ktoré vyhovuje charakteru detičiek v tomto období, kedy majú chuť skúmať a objavovať na vlastných nožičkách celý svet. Cieľom je postupná stabilizácia na individuálnej aj skupinovej báze, viditeľná vo výslednej spolupráci a integrácii v rámci skupiny. Stále je potrebná úzka spolupráca s rodičom, ktorá je pre dieťa veľmi motivujúca. Rodič je vzor. 

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:

  • Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen  s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
  • Všetky cvičenia Baby Balance sú smerované k upevňovaniu správnych pohybových vzorcov. K zapojeniu pohybového aparátu detí v kontexte fyzickej a psychickej pripravenosti na schopnosti spojené v budúcnosti s učením, sústredením, písaním a pod.
  • Posilnenie posturálneho svalstva, rozvíjanie obratnosti, koordinácie, rovnováhy, stability a orientácii v priestore.
  • Rozvíjanie senzomotorického myslenia prostredníctvom rôznych hier. Hra ako metóda učenia dieťaťa.
  • Posilnenie vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.
  • Posilnenie vzťahových väzieb pri pozitívnom prežívaní spoločných aktivít.
  • Rodič je dôležitý partner dieťaťa pri práci v organizovanej skupine – pomáha mu vyrovnať sa so vzniknutými sociálnymi situáciami, ktoré raz bude dieťa zvládať samé, prirodzená radosť z úspechu, podpora do ďalšieho snaženia.
  • Učíme deti mať zdravý pohľad na seba a rešpektovať ostatných.

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek min. 15 mesiacov.