Mini/explorer

12-14 mesiacov

Cena: 13 týždnový kurz 130 eur

V tejto skupinke sú zaradené detičky loziace, chodiace pri opore aj tie, ktoré si užívajú prvé samostatné krôčiky vo voľnom priestore. Všetky majú spoločné to, že prežívajú úžasný pohybový boom. Sú fascinované vlastnou schopnosťou realizovať neobmedzený pohyb v priestore. Radi im tento zážitok podporíme. Zároveň ich budeme viesť pomaličky prostredníctvom rôznych hier a vhodných pomôcok k rozvíjaniu ostatných oblastí vývinu. Toto všetko prebieha za aktívnej účasti rodiča, teda dochádza k prehlbovaniu vzťahov na základe pozitívnych zážitkov.

Postupne sa dynamika skupiny stabilizuje. Na konci semestra je práve u detičiek v tejto kategórii vidieť najväčšiu premenu z hľadiska interakcie a spätnej väzby. Dieťatko v tomto období nechávame hravým spôsobom dozrieť a socializovať sa v organizovanom prostredí skupiny. A môžeme ísť ďalej- pracovať na spolupráci, sústredení a socializácii vo vyšších kategóriách.

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:

 • Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen  s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
 • Nadobúdanie a upevňovanie správnych pohybových vzorcov vhodnou a primeranou stimuláciou zo strany rodiča.
 • V tejto kategórii sa zameriame na posilnenie svalového korzetu trupu, koordináciu, rovnováhu a stabilitu. Vysvetlíme si postupnosť rozvíjania chôdze, zameriame sa na chodidlá detí a správnu prvú obuv, či jej samotnú potrebu.
 • Budeme sa venovať aj ďalším dôležitým aspektom vývinu: kognitívne zrenie – myslenie, pamäť, sústredenie, reč a komunikácia, súhry, jemná motorika, koordinácia a manipulácia, zapájanie všetkých zmyslov- vnímanie, sociálne a emocionálne zrenie, hra ako forma učenia, dotyk ako nástroj stimulujúci výraznou mierou zdravý vývin dieťaťa v celistvosti.
 • Posilnenie vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.

Dieťatko sa stavia s oporou, stavia sa bez opory, chodí popri opore, samostatná chôdza.

Explorer 1

15-17 mesiacov

Cena: 13 týždnový kurz 130 eur

Primerané striedanie cvičení, hier a činností, ktoré vyhovuje charakteru detičiek v tomto období, kedy majú chuť skúmať a objavovať na vlastných nožičkách celý svet. Cieľom je postupná stabilizácia na individuálnej aj skupinovej báze, viditeľná vo výslednej spolupráci a integrácii v rámci skupiny. Stále je potrebná úzka spolupráca s rodičom, ktorá je pre dieťa veľmi motivujúca. Rodič je vzor. 

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:

 • Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen  s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
 • Všetky cvičenia Baby Balance sú smerované k upevňovaniu správnych pohybových vzorcov. K zapojeniu pohybového aparátu detí v kontexte fyzickej a psychickej pripravenosti na schopnosti spojené v budúcnosti s učením, sústredením, písaním a pod.
 • Posilnenie posturálneho svalstva, rozvíjanie obratnosti, koordinácie, rovnováhy, stability a orientácii v priestore.
 • Rozvíjanie senzomotorického myslenia prostredníctvom rôznych hier. Hra ako metóda učenia dieťaťa.
 • Posilnenie vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.
 • Posilnenie vzťahových väzieb pri pozitívnom prežívaní spoločných aktivít.
 • Rodič je dôležitý partner dieťaťa pri práci v organizovanej skupine – pomáha mu vyrovnať sa so vzniknutými sociálnymi situáciami, ktoré raz bude dieťa zvládať samé, prirodzená radosť z úspechu, podpora do ďalšieho snaženia.
 • Učíme deti mať zdravý pohľad na seba a rešpektovať ostatných.

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek min. 15 mesiacov.

Explorer 2

18-25 mesiacov

Cena: 13 týždnový kurz 130 eur

Dieťatko v tomto veku dokáže v omnoho väčšej miere spolupracovať s rovesníkmi a lektorom v skupinke. Jeho sociálizácia sa stabilizovala. Povzbudzujeme ho k samostatnosti, mnohé činnosti už zvláda bez podpory rodiča, ktorý je mu ale stále na blízku v prípade potreby.

 

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek min. 18 mesiacov.